Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.run24.sk a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení  vady tovaru a to vyplnením reklamačného listu ktorý zašle na e-mail eshop@progress.sk.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.   

Reklamovaný tovar je kupujúci pre účely posúdenia reklamácie povinný zaslať na adresu predávajúceho:

Progress Promotion Košice s.r.o.

Žriedlová 3444/30

040 01 Košice

Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa jej prijatia. V prípade oprávnenej reklamácie bude reklamovaný tovar kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.

Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.  

Žiadna položka