Nákup prostredníctvom internetového obchodu

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.run24.sk  je možný bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch dochádza k spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa prevádzkovateľ internetového obchodu riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Zaregistrovaním sa na stránke www.run24.sk alebo odoslaním objednávky zákazník udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas má právo zákazník kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu prevádzkovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu a údaje budú vymazané.

Nákup bez registrácie

Rozsah údajov pri nákupe bez registrácie:

  • meno a priezvisko
  • dodaciu a fakturačnú adresu
  • telefonický kontakt
  • e-mailovú adresu

Tieto informácie sú využívané výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke by sme radi niekoľkokrát do roka odoslali newsletter o novinkách v internetovom obchode. V prípade, že si neželáte takéto informácie od nás dostávať, dajte nám túto skutočnosť vedieť odpoveďou na konkrétny newsletter e-mail.

Nákup s registráciou

Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke www.run24.sk zákazník vytvorí vlastný profil s údajmi, ktoré môže opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe. Čo registráciou zákazník získa:

  • svoje údaje bude mať dopredu vyplnené, nemusí ich vypisovať pri každej objednávke
  • získa prehľad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ internetového obchodu osobné údaje zákazníkov nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracuje pri správnom spracovaní, vybavení a doručení objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky, poskytovatelia platobných brán, Slovenská pošta alebo iné kuriérske spoločnosti.

Spoločnosť Progress Promotion Košice, s r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky www.run24.sk. Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality internetovej stránky.

Všetky materiály a informácie na stránkach internetového obchodu sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti Progress Promotion Košice, s r.o. alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti Progress Promotion Košice, s r.o..

Nariadenie GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť Progress Promotion Košice, s r.o. založená a existujúca podľa práva SR, so sídlom Vrátna 6, 04001 Košice zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 3252/V oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

adresa na zasielanie písomností: Progress Promotion Košice, s r.o., Žriedlová 30, 04001 Košice, telefonický kontakt: +421 55 622 82 82, emailový kontakt: eshop@progress.sk.

Účely a právne základy spracúvania:

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Fotografie – identifikácia osôb, propagácia zamestnávateľa,
E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu,
Spotrebiteľské súťaže – organizovanie spotrebiteľských súťaží,
Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu.

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti

Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:

i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka